Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Zájemce o vstup do Řádu

Podmínky přijetí jsou prosté. Jelikož náš Řád patří mezi řády kněžské, není možné vstoupit a být v řádu pouze bratrem. Každý uchazeč tedy musí mít absolvované středoškolské vzdělání (s maturitou). Po ročním noviciátu, který probíhá zpravidla v hlavním řádovém domě v Praze (ul. Platnéřská č. 4) vedle Karlova mostu, následuje složení tříletých časných slibů. Tehdy se klerik slibem zaváže k čistotě (pohlavní zdrženlivost), chudobě (uvážené nakládání s majetkem) a poslušnosti (přijetí autority) na stanovenou dobu. V období časných slibů probíhá příprava k přijetí kněžského svěcení (5 let studium theologie na universitě). Po uplynutí doby časných slibů může být klerik připuštěn (po uvážení obou stran) buď k prodloužení časných slibů o další období, nebo k složení slavných slibů (taktéž čistoty, chudoby a poslušnosti, ale už natrvalo) a tím k plnoprávnému a definitivnímu členství. Časné sliby mohou být složeny pouze na tři tříletá období, pak musí klerik buď odejít, nebo složit sliby slavné – tj. natrvalo).  Noviciát trvá 1 rok, začíná tzv. obláčkou (předání řádového oděvu), které předchází kandidatura. V tomto období se zkoumá, zda kandidát má od Boha povolání k členství v Řádu. Novic se seznamuje s povinnostmi a právy člena vůči Řádu a sám poznává, zda je schopen, s Boží pomocí, jim dostát. V tomto seznamování se s Řádem je novicovi nápomocen velmistrem ustanovený kněz – novicmistr. V současnosti je novicmistrem a klerikmistrem J. M. can. Jiří Hladík, O.Cr.

V průběhu noviciátu, ale i v průběhu klerikátu (tj. v období časných slibů) kandidát pravidelně a často přijímá svátosti Eucharistie a smíření a koná s ostatními členy liturgické modlitby a rozjímání.

Kdykoliv v průběhu noviciátu může novic svou přípravu ukončit a odejít.

Podobně může klerik odejít po uplynutí doby, na kterou složil časné sliby.

Stručně zní podmínky přijetí do noviciátu takto:

 1. muž;
 2. starší 17 let;
 3. biřmovaný katolík;
 4. po maturitě;
 5. s povoláním k řeholnímu kněžství.

Stručně obvyklý postup přijetí za plnoprávného člena Řádu:

 1. představení se velmistrovi;
 2. žádost velmistrovi o přijetí do kandidatury a noviciátu;
 3. přijetí do kandidatury;
 4. přijetí do noviciátu na jeden rok, přijetí se děje tzv. obláčkou, tj. předáním řádového roucha v kapitulní síni;
 5. těsně před uplynutím noviciátu žádost velmistrovi a jeho radě o složení časných slibů;
 6. složení časných slibů (nejčastěji na 3 roky);
 7. období trvání časných slibů – klerikát – příprava k jáhenskému a kněžskému svěcení;
 8. těsně před uplynutím klerikátu žádost velmistrovi a jeho radě o složení slavných slibů;
 9. složení slavných (trvalých) slibů a tím i plnoprávné členství v Řádu s právem účasti na kapitulách;
 10. Jáhenské a kněžské svěcení.

Řád je řízen velmistrem a jeho generální radou. Zásadní rozhodnutí jsou činěna společným usnesením všech plnoprávných členů (generální kapitula). Řád je podřízen pouze Apoštolskému stolci.

Pravidla života Řádu stanovují dva základní dokumenty:

 1. Řehole sv. Augustina
 2. Konstituce Řádu

Členové Řádu podle svých schopností a vloh buď mohou setrvat v klášteře, nebo (a to je častější) pracují jako správci farností (faráři), které patří našemu Řádu a jsou rozesety na různých místech naší vlasti. Tito křížovníci se i tak pravidelně scházejí v klášteře na společná jednání a setkání.

Naše špitální činnost se přetvořila z péče o nemocná těla spíše v péči o nemocné duše – proto duchovní péče ve farnostech. Řád se stará, aby žádný člen Řádu, jakkoliv vzdálen od komunity v místě svého působení nestrádal a měl vše potřebné k tomu, aby mohl jako reprezentant dědictví sv. Anežky České sloužit potřebným.