Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Poznámky a vysvětlení

ad 23n) I když zůstává samozřejmě celá IV. kapitola v platnosti, její dikce může snad v nezkušeném čtenáři vzbudit dojem, že hlavní činností členů Řádu je trvalé slidičství po chybách spolubratří a udavačství. Tak tomu samozřejmě není. Nejde o vyhledávání chyb a hříchů u druhých, ale o bdělost především nad sebou. Tam, kde by snad upadl spolubratr do hříchů, které jsou docela zjevné a nepochybné, nemůže se ovšem zůstat v nečinnosti, ale jistě musí být takový člen pokárán a pohnán k nápravě. Forma takového kárání musí odpovídat vždy bodu 28. Řehole „s láskou k člověku a s nenávistí ke hříchu“
ad 30) Řehole sv. Augustina vznikla na sklonku antiky, kdy byly pochopitelně poněkud odlišné standardy hygieny, než jaké platí dnes. Není proto v našem Řádě obvyklé, mít společnou šatnu, kde by bylo anonymně šatstvo ukládáno a z níž by anonymně opět bylo přidělováno členům konventu. Oděvy, které tvoří součást řádového roucha jsou pro každého člena Řádu zhotovovány „na míru“, a každý má tak oděv, který mu dobře „padne“. Jiné, než řádové oděvy si členové Řádu pořizují podle potřeby sami. Ostatně Řádová konstituce, ve věci odívání určuje volnost při použití řeholního oděvu (bod 12. Konstituce: „Řeholní oděv ať členové nosí všude tam, kde je to vhodné, a podle vlastního uvážení.“)
ad 34) Podobně jako u bodu 30 odhlíží se zde při aplikaci v praktickém životě od dobových zvyklostí antiky, a pochopitelně každému členu Řádu je umožněno libovolně podle potřeby zachovávat hygienická pravidla odpovídající začátku 21. století.
ad 44) Řehole sv. Augustina předpokládá jinou strukturu vedení, než jaká se uplatňuje v našem Řádu. Náš řád je řádem kněžským, proto je vždy knězem i představený.