Křižovníci - Logo

Křižovníci

Rytířský řád Křižovníků

s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Jan František Franchimont z Frankenfeldu

Po smrti Pospíchalově je zvolen 31. velmistrem Jan František Franchimont z Frankenfeldu (1699 – 1707). Roku 1701 získal od papeže Klementa XI. právo užívat velekněžské bohoslužebné propriety – pontifikálie (mitra, berla, prsten, pektorál, rukavice, střevíce, punčochy, katedra, faldistorium, bugia). Od téhož papeže obdr­žel o čtyři roky později právo opatské benedikce a tím i titul „ge­nerála a velmistra Řádu“ s oslovováním „Vaše Milosti“. Tyto pocty neužil samozřejmě toliko ke zvýšení své osobní prestiže, ale především jako nástroj k povznesení a zdůraznění zásluh a důle­žitosti Řádu. Sám se pouze netěšil z nabytých titulatur a poct, ale výrazně přispěl ke zvelebení téměř všech křižovnic­kých kos­telů. Neúnavně pracoval, takže jej smrt zastihla právě při práci, když visitoval křižovnický kostel v Karlových Varech.